Moderniseringsstyrelsen

SLS-Guide version: 2.0.1.28

Lønbegreb

Lønbegreb - Artskonto

 

 
Begreb
1114 - Egentlig løn (Forsvaret)
1150 - Husleje og boligbidrag
1154 - Løn/o.arb. u. årsværk (Forsv.)
1160 - Leje af arealer forpagtning mv
1180 - Salg iøvrigt af varer
1805 - Lønbidr. vedr. tværmin. ordn.
1811 - Egentlig løn
1816 - Ferieforpligtelse - debet
1821 - Lønref. udlånt persm.årsv.
1831 - Overarbejde
1841 - Merarbejde
1851 - Løn/O.arb. u. årsværk
1861 - Særskilt vederlæggelse
1871 - Friv. fratr.ordning
1872 - Overførs./fradr. vedr. løn/pen
1881 - Pensionsbidrag mv.
1883 - Pensionsbidrag, FMN
1887 - Refus. besk. ordn. u årsv.
1888 - Refus. udlån pers.m.årsv
1889 - Tilsk. fra Barselsf. m. års
1890 - Tilsk. fra eft.uddan.
1891 - Øvrig kompens. frav.
1892 - Øvr. tilsk./ref. besk.
2110 - Øvrige driftsindtægter
2210 - Rejser og fribefordring
2220 - Repræsentation
2232 - Arbejdsmarkedsbidrag
2236 - Kontante godtgørelser
2238 - AER tilskud / refusion
2240 - Øvrige driftsudgifter
2265 - køb af IT-tjenesteydelser
2270 - Køb af tjenesteydelser
2280 - Køb af varer i øvr. (t. forbr)
2291 - Kasse, kurs og momsdiff.
2295 - AFSKRIVNING, FMN
2580 - Morarenter
2680 - Morarenter
2690 - Renter af pensionsreg. (FMN)
3092 - Bøder og Konfiskationer
3097 - Øvr.obligatoriske bidrag, bøde
3410 - Øvr. løbende ovrf.indtægter
4190 - Udland iøvrigt
4191 - Tilsagnsordning
4210 - Kommuner
4310 - interne statslige overførsler
4421 - Tjenestemandspensioner
4423 - Fratrædelsesordninger for tjm.
4424 - Supplerende ydelser
4643 - Løbende overførs. tilskudsins
4654 - Engangstilskud i øvrigt
6111 - Tilgodehavender
6121 - Ref. berettiget købsmoms.drift
6133 - Refusion af udgifter
6150 - Udb. t./sene udlign. v/indb
6155 - Forudbetaling af varer og tj.y
6170 - Mellemregningskonto
7797 - Tilsagn
9411 - Ferieforpligtelse - kredit
9511 - Gæld vedr. køb af varer mv
9727 - Indeholdt indkomstskat
9729 - Indeholdt ATP-bidrag
9730 - Anden kortfristet gæld
9750 - Indb./indeh. t. senere udlign.
9781 - Lønanvisning og kap.pens.
9782 - Indkomstskat, dansk
9783 - Indkomstskat, grønlandsk
9784 - Arbejdsmarkedsbidrag
9785 - SP-bidrag
9786 - ATP-bidrag
9787 - Offentlige restancer
9788 - Feriefond /-konto
9789 - Øvrige lønkreditorer
9791 - Pensionsanvisning (SP)
9792 - Indkomstskat, dansk (SP)
9793 - SP-bidrag vedr. bruttoskat
9794 - Øvrige indeholdelser (SP)
9871 - Interimskonto
9875 - Afstemningsdifference, LØS
9881 - Aut. mellemregning SLS
9884 - Modtaget overskud, løn
9887 - Aut.mellemregning SP
9892 - Akk. overskud - primo,udgifter
9999 - Balancekonto